Hållbar och miljövänlig fastighetsförvaltning

LTKFs affärsidé är att vara det bästa alternativet för hållbar fastighetsförvaltning med hög kvalitet i Västerås. De besitter stor kunskap i hur man kan arbeta miljövänligt och samtidigt göra arbetet med högsta kvalitet.

LTKFs miljöarbete är en integrerad del i deras affärsverksamhet. De arbetar proaktivt för att förebygga
och minska negativ miljöpåverkan genom att arbeta systematiskt, proaktivt och målinriktat. Chefer och
medarbetare ska medverka till en resurseffektiv verksamhet baserad på klimat- och kretsloppsperspektiv
i beslut och handling.

LTKF arbetar kontinuerligt för att optimera sin resursanvändning och minska klimatpåverkan
inom fastighetsbeståndet samt i verksamheten. Hela deras bilpark består av elbilar och de har även skaffat tyngre maskiner som drivs enbart på el, något som de är först i Sverige med.